standplaats markt huren

De metgezellen van Bahá'u'lláh, die in de hoofdstad waren aangekomen, werden samen met enkelen die zich later bij hen hadden gevoegd, alsmede Áqá Ján, de beruchte onruststoker, gearresteerd, ondervraagd, beroofd van hun papieren en in de gevangenis geworpen.
Het is niet verwonderlijk, dat de onsterfelijke verslaggever van deze gebeurtenissen die zo nauw samenhangen met het sextreffen gesucht ontstaan en de opkomst van de Bahá'í Openbaring, het onontbeerlijk heeft geacht meer dan de helft van zijn ontroerend verhaal te wijden aan de beschrijving van de lotgevallen.Paul, Berkeley, Urbana, Springfield en Flint in de Verenigde Staten van Amerika.kwam Hij in Baghdád aan, precies twee maanjaren na Zijn vertrek naar Kurdistán.Golf en Tahiti (in de Stille Oceaan Balúchistán, Zuid-Rodesië (Zimbabwe en Belgisch Kongo ( Zaire de dragers van het pasgeboren Evangelie zich gevestigd en zetten al hun krachten in om een muurvaste basis te leggen voor zijn instellingen.Gesteld tegenover een botte weigering van de verontwaardigde prins om te volvoeren wat hij beschouwde als een schandelijke misdaad, droeg de Amír Nizám zijn eigen broeder Mírzá Hasan Khán op zijn bevelen uit te voeren.Het was een Akhbárí, een heftig polemicus met een vrijmoedig en onafhankelijk temperament die geen dwang verdroeg, een man die het had gewaagd de gehele geestelijke hiërarchie vanaf de Abváb-i-Arba'ih tot de nederigste mullá te veroordelen; deze man had meer dan eens met zijn onovertroffen.Ze werd ingeluid door de geboorte van een Openbaring welker Brenger het nageslacht zal begroeten als het "Punt waaromheen de waarheden van de Profeten en Boodschappers wentelen" en die eindigde met de schuchtere aanduiding van een nog krachtiger Openbaring "waarvan zoals Bahá'u'lláh Zelf bevestigt, "iedere.
Het Christendom heeft zich, in tegenstelling tot de Openbaring van Muhammad, van oost naar west verspreid en is daardoor een overwegend westers Geloof geworden.
Ook de vertegenwoordigers van de Britse regering, kolonel Sir Arnold Burrows Kemball, die in die dagen consul-generaal in Baghdád was, bleef niet ongevoelig voor de thans door Bahá'u'lláh beklede positie.In die Tafel wordt voorspeld, "Bij Onze aankomst werden Wij verwelkomd met banieren van licht, waarop de stem van de geest luide uitriep: 'Spoedig zullen allen die op aarde wonen zich scharen onder deze banieren' ".Dit Stelsel dat krachtens de bestuurlijke beginselen die zijn auteur heeft geformuleerd, de instellingen bordell langenhagen die hij heeft opgericht en het recht van uitlegging waarmee hij de Behoeder heeft bekleed, moet het Geloof voor schisma vrijwaren, en zal dat ook doen op een wijze die.Op het uur, dat Zijn metgezellen in Zijn tegenwoordigheid hun ochtendthee kwamen drinken, was die stapel meestal reeds zo hoog, dat zij er niet overheen konden kijken.Hij was op een avond in de vallende duisternis over het dak van de kazerne aan het heen en weer lopen en verzonken in zijn gebruikelijke gebeden, toen hij door een onafgeschermd bovenlicht op een houten krat viel dat beneden hem op de grond stond.En tenslotte werd voor de ogen van de gemeenschappen die zeer verschillende opvattingen waren toegedaan, binnen haar muren de eerste fase in de geleidelijke onthulling van een pasgeboren Openbaring ingeluid, werden de eerste uitingen uit de geïnspireerde pen van haar Auteur opgetekend, de eerste grondbeginselen.De Sjah zelf voelde zich gedrongen de Báb naar de hoofdstad te ontbieden.De moed, de geestdrift en de geestelijke vitaliteit die door deze gemeenschappen aan de dag werden gelegd; de zeer goede organisatie van hun bestuursinstellingen; de faciliteiten die voor de religieuze opvoeding en opleiding van de jeugd werden gegeven; het aanvaarden van het Geloof door een.Het tot de "heerscharen van Koningen en zoons van koningen" gerichte klaroengeschal, dat het begin aangaf van een proces dat versneld door Bahá'u'lláh's latere waarschuwingen tot de gehele schare monarchen in oost en west, en zo'n wijdverspreide omwenteling in het lot van het koningschap zou.


[L_RANDNUM-10-999]